Dotazy k produktům?

465 672 222

Kalendář akcí

leden 2021
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Výpočtový program Sichr ví, jak na generátory

oez.png Výpočtový program Sichr je již léta nepostradatelným pomocníkem elektroprojektantů a revizních techniků. Proto každým rokem doznává řadu vylepšení.

Program Sichr začal prodělávat výraznější změny již od poloviny roku 2013, kdy jsme úvodní stránku a přehled parametrů a výpočtů doplnili o možnost přepínání mezi stávajícím textovým formátem a formátem tabulkovým. Ten díky možnosti označování nejen řádků, ale i sloupců, přináší nové možnosti využití textů, které se na těchto stránkách nacházejí, i v jiných částech technické dokumentace, než je výpis z programu Sichr. S tímto záměrem souvisí upřesnění typových označení jednotlivých prvků tak, aby co nejpřesněji odpovídaly údajům v ceníku a jednotlivých katalozích.

Přehled parametrů a výpočtů

V přehledu parametrů a výpočtů jsou v tabulkovém formátu údaje rozděleny do čtyř sloupců.

První sloupec obsahuje označení jednotlivých prvků ve schématu.

Ve druhém sloupci jsou souhrnné údaje o příslušném prvku. Například u jističe Modeion se jedná o typové označení spínacího bloku a nadproudové spouště, mezní zkratovou vypínací schopnost spínacího bloku a přesné nastavení jednotlivých parametrů nadproudové spouště. Tento blok informací je možné snadno pomocí myši označit, zkopírovat do schránky Windows (CTRL + C) a následně jej vložit (CTRL + V) do jakéhokoli elektronického dokumentu projektové dokumentace.

Ve třetím sloupci jsou pak soustředěny veškeré provedené výpočty, jako jsou efektivní hodnota počátečního rázového zkratového proudu, špičková hodnota nárazového zkratového či omezeného proudu, úbytky napětí na kabelech a výsledná napětí na sběrnicích a vývodech. V tomto sloupci jsou rovněž výsledky vyhodnocení impedance smyčky pro správnou funkci ochrany automatickým odpojením od zdroje, případné chyby v jištění kabelů, odpínačů a proudových chráničů a souhrnné údaje o ekonomické optimalizaci průřezů kabelů, pokud byla provedena.

Čtvrtý sloupec je vyhrazen výsledkům kontroly selektivity. Pořadí jednotlivých sloupců je možné libovolně měnit přetažením jejich hlavičky na nové místo pomocí myši za současného držení klávesy Shift nebo Ctrl. Celou tabulku je možné přímo uložit na disk ve formátu XLS pro archivaci či další zpracování.

Stáhnout aktuální verzi výpočtového programu Sichr

Nastavení nadproudových spouští

Obrázky nastavených nadproudových spouští a jejich vypínací charakteristiky bylo již dříve možné kopírovat či tisknout během editace některého z jističů. Nově je však možné pomocí tlačítka „Nastavení nadproudových spouští“ na straně „Přehled parametrů a výpočtů“ zobrazit tyto spouště s upřesňujícím popisem a jejich vypínací charakteristiky společně pro všechny jističe použité v projektu ve formě HTML dokumentu. Stránky tohoto dokumentu je také možné zařadit do tiskové sestavy hned za přehled parametrů a výpočtů.

Dosud se hodnota impedance smyčky a selektivita vyhodnocovaly i v místech, kde se ochrana automatickým odpojením od zdroje respektive selektivita nepožaduje, nebo kde je selektivita dokonce nežádoucí. Jako příklad nežádoucí selektivity můžeme uvést selektivitu pojistek, jistících samostatně jednotlivé paralelní kabely, proti společnému předřazenému jističi. Zde není žádoucí, aby pojistky tavily při celkovém přetížení dřív, než vypne společný jistič. Pojistky mají v tomto případě za úkol reagovat pouze na nesymetrické rozdělení proudů do jednotlivých paralelních kabelů.

Ochrana automatickým odpojením od zdroje se zpravidla nepoužívá tam, kde je použita ochrana dvojitou nebo zesílenou izolací podle článku 412 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Jedním z příkladů může být kabel zakončený v rozvodnici s třídou ochrany II, kam z produkce OEZ patří rozvodnice DistriTon RZA, RZV, RZG, RNG, ECO a CT. V podobných případech je červené chybové hlášení nejen nežádoucí, ale i neopodstatněné. Od verze 14.00 je proto nově možné nahradit vyhodnocení impedanční smyčky hlášením „Ochrana automatickým odpojením od zdroje zde není požadována“ a vyhodnocení selektivity hlášením „Selektivita jištění zde není požadována“. Provedeme to tak, že najedeme kurzorem myši nad příslušný výpis a ve zobrazené roletě vybereme požadovanou možnost.

Nově jako zdroj napájení generátor

Od verze 14.00 je možnost použít jako zdroj napájení generátor. Vzhledem k nelinearitě chování generátorů v závislosti na jejich zatížení nebylo možné tento druh zdroje nahradit transformátorem ani obecným zdrojem.

Nejmarkantnější rozdíl mezi chováním generátoru a transformátoru je především v oblasti zkratů. I když se generátor chová při běžném provozu jako velice tvrdý zdroj, při zkratu je tomu přesně naopak. Zkratový proud velice rychle klesá již během první půlperiody. U malých generátorů (se jmenovitým proudem desítky ampér) klesá počáteční hodnota zkratového proudu během prvních pěti milisekund na hodnotu i méně než poloviční a po několika desítkách milisekund klesá až pod hodnotu jmenovitého proudu generátoru.

To má podstatný vliv na správnou funkci ochrany automatickým odpojením od zdroje při poruše. Pro přesný výpočet časového průběhu zkratového proudu je zapotřebí znát mnoho parametrů, z nichž se značná část v běžné katalogové dokumentaci generátorů ani neuvádí. Proto byla na základě detailních výpočtů časových průběhů zkratových proudů generátorů různých výrobců a různých velikostí stanovena následující zobecněná kritéria. Pro správnou funkci ochrany automatickým odpojením od zdroje musí být splněn alespoň jeden z následujících čtyř bodů:

 1. Čas vypnutí tv ≤ 5 s, Ia ≤ Uo/Zsv ≤ 1,1 x In generátoru, vyhodnocení probíhá jako u obvodu s transformátorem
 2. Generátor s In ≤ 100 A, ochranu automatickým odpojením od zdroje zajišťuje jistič s časově nezávislou (zkratovou) spouští okamžitou, Ii ≤ 5 x In generátoru
 3. Generátor s In > 100 A, ochranu automatickým odpojením od zdroje zajišťuje jistič s časově nezávislou (zkratovou) spouští okamžitou, Ii ≤ 4 x In generátoru
 4. Generátor s In > 100 A, ochranu automatickým odpojením od zdroje zajišťuje jistič s časově nezávislou (selektivní) spouští se zpožděním tsd ≤ 50 ms, Isd ≤ 2 x In generátoru

kde

 • In - jmenovitý proud generátoru v režimu Stand-by (STBY) [A]
 • Zsv - vypočtená impedance poruchové smyčky [Ω]
 • Uo - jmenovité napětí vůči zemi (fázové napětí) [V]
 • Ia - proud vyvolávající automatickou funkci přístroje způsobujícího odpojení ve stanovené době [A]
 • tv - stanovená maximální doba odpojení od zdroje [s]
 • Ii - vybavovací proud časově nezávislé (zkratové) spouště okamžité [A]
 • Isd - vybavovací proud časově nezávislé (selektivní) zpožděné spouště [A]
 • tsd - zpoždění časově nezávislé (selektivní) zpožděné spouště [s]

Bod číslo 1
předpokládá, že generátor zvládne 1,1násobné přetížení po dobu 5 sekund a skutečný poruchový proud tuto hodnotu nepřesáhne, což znamená, že se generátor při poruše nedostane do režimu zkratu. V tom případě je možné posuzovat impedanci stejným způsobem, jako při napájení transformátorem. Tyto předpoklady budou splněny až ve vzdálenějších místech rozvodu, nikoli přímo u generátoru.
Rozvodu těsně za generátorem se týkají následující tři body, které předpokládají odpojení poruchy dříve než stačí proud klesnout pod hodnotu nastavení příslušné časově nezávislé spouště použitého jističe. Není třeba zdůrazňovat, že tyto časy jsou výrazně kratší, než obvyklé 0,4 s. Pojistky v této části rozvodu pro ochranu automatickým odpojením od zdroje použít nelze.

Bod číslo 2
se týká generátorů se jmenovitým proudem do 100 A, které vykazují sice velký, ale rychle se zmenšující zkratový proud. Ochranu automatickým odpojením od zdroje tedy musí zajišťovat časově nezávislá okamžitá (zkratová) spoušť, nastavená maximálně na pětinásobek jmenovitého proudu generátoru. Vyhoví tedy například jističe LPN, LPE a LST s charakteristikou B a jističe BC160 se spouští L.

Bod číslo 3
se týká generátorů se jmenovitým proudem nad 100 A. Ochranu automatickým odpojením od zdroje musí zajišťovat časově nezávislá okamžitá (zkratová) spoušť, nastavená maximálně na čtyřnásobek jmenovitého proudu generátoru. Tomuto požadavku vyhoví bez výjimky jističe BC160, BD250 a BH630 se spouštěmi L (L001). Ostatní jističe a spouště lze použít v případě, že nastavení vyhovuje uvedeným podmínkám.

Bod číslo 4
přináší možnost dosáhnout lepší selektivity jištění a připouští ochranu automatickým odpojením od zdroje časově nezávislou zpožděnou (selektivní) spouští, nastavenou maximálně na dvojnásobek jmenovitého proudu generátoru se zpožděním do 50 ms. Vyhoví jističe Arion a Modeion s elektronickými spouštěmi, jejichž nastavení vyhovuje uvedeným podmínkám.

Výpis programu o vyhovující či nevyhovující hodnotě impedance smyčky je v případě vyhodnocení podle bodu 1 stejný jako u obvodu napájeného transformátorem. Pokud se vyhodnocení řídí body 2 až 4, pravidla jsou jiná, číselné hodnoty impedancí zde nejsou uvedeny a výpis je buď „O.K. Zsv < Zs (generátor)“ nebo „Zsv > Zs (generátor) ! ! !“. Slovo „generátor“ v závorce napovídá, že se berou v úvahu specifika generátoru.

Projekt v programu Sichr s generátorem má ještě několik dalších odlišností. Úbytek napětí na generátoru je díky jeho vnitřní regulaci napětí vždy nulový. Výstupní napětí generátoru lze plynule regulovat v mezích Un ± 5 % a kompenzovat tak úbytky napětí v následujícím rozvodu. Pokud je jako zdroj použit generátor, projekt nejde otevřít ve starších verzích programu než je verze 14.00 (ostatní projekty je možné otevřít ve verzi 8 a novějších). Stejně jako je tomu u kabelů a transformátorů, může si uživatel databázi doplnit o své vlastní generátory.

Stáhnout aktuální verzi výpočtového programu Sichr