Proudové chrániče VI – nejčastější chyby zapojení proudových chráničů | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

Proudové chrániče VI – nejčastější chyby zapojení proudových chráničů

Přinášíme Vám šestý díl seriálu na téma Proudové chrániče. Už znáte jejich základní členění, funkce, dozvěděli jste se, jaký vliv mají na jejich použití v elektrických instalacích nízkého napětí nové normy. 

Kromě informací o ochranném účinku proudových chráničů je pro elektrotechniky důležité znát, jak tyto přístroje fungují a jak se správně používají v instalaci vzhledem k požadavkům v daném místě instalace. Důležitý je také výběr správného typu proudového chrániče.

Jaké problematice se budeme věnovat nyní? Zaměříme se na to, jaké jsou nejčastější chyby při zapojení proudových chráničů.

Základní pravidla

Při používání proudových chráničů je nutné dodržovat určitá pravidla pro jejich zapojení. Pokud tato pravidla porušíme, mohou nastat v podstatě dva základní typy poruch:

  • Proudový chránič vypíná a dochází k nechtěnému vypnutí obvodu.
  • Proudový chránič je vyřazen z činnosti. Tato porucha je daleko závažnější, a ačkoliv máme v obvodu použity pro ochranu před úrazem elektrickým proudem proudové chrániče, nevhodné zapojení je vyřazuje z činnosti a vytváříme velice nebezpečnou situaci.

 Pospojování nulového vodiče

Jednou ze základních chyb v zapojení je nesprávné pospojování nulového vodiče, jak je znázorněno na obr. 1. Pospojování nulového vodiče musí být provedeno ve společném bodě před proudovými chrániči. V další části obvodu již nesmíme nulové vodiče spojovat, chybné zapojení může vést právě k oběma výše uvedeným stavům.

 

Obr. 1:Pospojování nulového vodič

 

 Chybné prohození vodičů

Na obr. 2 je znázorněno chybné prohození vodičů, pomocí kterých je zapojen proudový chránič v obvodu. Chrániče Minia umožňují opačné připojení, to znamená, že může být prohozen přívod a vývod proudového chrániče. Musí být ale dodržena podmínka, že jsou opačně připojeny všechny vodiče proudového chrániče.  Pokud bychom špatně připojili jen jeden vodič, dojde k situaci, že je narušen vektorový součet proudového transformátoru a chránič vyvolá nechtěné vypnutí. Toto zapojení se bude chovat jako porucha.

 

Obr. 2: Chybné přehození vodičů

 

 Kdy použít proudové chrániče B/B+

Pokud se při provozu elektronického zařízení mohou vyskytnout poruchy s hladkými nebo téměř hladkými stejnosměrnými reziduálními proudy, musí být použity univerzální proudové chrániče typu B / typu B+.

V tomto případě nesmí být pro zajištění ochrany použity proudové chrániče typu AC, A nebo F, neboť jejich schopnost vybavení může být narušena potenciálními konstantními stejnosměrnými reziduálními proudy do té míry, že nebudou schopné vybavení ani v případě výskytu reziduálních proudů, pro které jsou určeny.

Z tohoto důvodu je nezbytné zajistit, aby byly v případě použití proudových chráničů typu AC, A nebo F společně s proudovými chrániči typu B (nebo B+) v instalacích s několika zátěžovými obvody použity proudové chrániče typu B nebo B+ předřazené proudovým chráničům typu A nebo F.

Na obr. 3 je uveden příklad uspořádání systému s různými typy proudových chráničů. Na obrázku vpravo je červeně znázorněno nevhodné místo připojení proudového chrániče typu B, B+.

 

Obr. 3: Schéma zapojení proudových chráničů typu B, B+ v instalaci

 

 Čtyřpólový chránič

Při použití čtyřpólového chrániče v jednofázové síti se musí pamatovat na zachování funkce testovacího tlačítka. Správné připojení fázového vodiče je znázorněno na obr. 4., chránič musíme připojit tak, aby byla fáze přivedena na svorku, ze které je v proudovém chrániči napájeno testovací tlačítko. V našem případě to bude svorka 5.

 

 

Obr. 4: Zapojení testovacího tlačítka

 

 Zapojení HDO

Pozor musíme dát také při zapojení napájení stykače, který je ovládaný z HDO. Protože HDO spíná nulový vodič, musíme napájení stykače připojit před proudový chránič. V případě zapojení stykače za proudovým chráničem vytváříme při sepnutí signálu HDO poruchový stav. Vzhledem k malému odběru proudu stykačem (obvykle 5 ÷ 10 mA pro stykače RSI) nemusí v obvodu dojít okamžitě k vybavení proudového chrániče. K vybavení dojde jen v případě, že v obvodu je nějaký unikající proud tak, aby součet unikajícího proudu a ovládacího proudu stykače převýšil hodnotu 15 mA, což je hranice vybavovacího proudu pro proudové chrániče pro doplňkovou ochranu. Situace je znázorněná na obr. 5.

 

Zapojení HDO v obvodu s chráničem

Obr. 5: Zapojení HDO v obvodu s chráničem