Otázky a odpovědi z Odborných seminářů 2024 | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

Otázky a odpovědi z Odborných seminářů 2024

Nové produkty

Dokdy budou dodávány vzduchové jističe Arion WL?

Již naprojektované jističe Arion WL lze velmi jednoduše nahradit modernějšími a perspektivnějšími jističi 3WA, protože mají stejné rozměry a lepší vlastnosti. Objednací kód jističů Arion WL můžete velmi rychle převést na objednací kód jističů 3WA v Konfigurátoru OEZ. Pouze je potřeba při zadávání kódu Arion do místa pro vložení kódu vpravo nahoře, viz obrázek níže, na začátek doplnit číslici „3“. Jističe Arion WL budeme běžně, tzn. při současných obchodních podmínkách, dodávat do podzimu 2024. Pozdější dodávky budou možné za odlišných obchodních podmínek.

Zadání kódu Arion včetně doplnění číslice „3“ na jeho začátek
Např. 3WL1220-2BB31-1AA2-Z S07

Kód nového jističe 3WA
3WA1220-3AB01-0AA0-Z S07

Jsou vzduchové jističe Arion WL a 3WA zaměnitelné?

Jističe 3WA plně nahrazují jističe Arion WL. Jak pevné, tak i výsuvné provedení jističů má identické rozměry, montážní a připojovací body a lze je tudíž jednoduše vyměnit v rozváděči.

Arion WL vel. 2 pevné provedení

3WA vel. 2 pevné provedení

Je možné provést náhradu vzduchového jističe Arion WL za nový jistič 3WA ve stávajícím rozváděči?

Pokud se nový jistič bude provozovat při stejných přívodních/zátěžových podmínkách je výměna jističe Arion WL jističem 3WA ve stávajícím rozváděči velmi jednoduchá a bez nutnosti dodatečného testování podle IEC 61439.

Typová zkouška podle IEC 61439 se vyžaduje pouze v případě použití nových technických vlastností vzduchového jističe 3WA (např. vyšší vypínací schopnost).

Při výměně jističů Arion WL ve výsuvném provedení je možná rychlá instalace nového jističe 3WA do stávajícího výsuvného zařízení.

Jaké elektroměrové skříně je možné použít pro únikové cesty?

Elektroměrové skříně RZE s požární odolností EI30 a s kouřotěsné (studený a teplý kouř) nabízíme v zapuštěném provedení pod označením RZE-Z-..-EI30S a jsou certifikovány společností PAVUS, a.s. s jejich každoročním dohledem ve výrobě. Jsou velmi robustní, jelikož jsou vyrobeny z ocelového plechu tloušťky 1,5 mm. Krytí IP54 a kouřotěsnost zajišťuje těsnění PUR. Dveře jsou vybaveny nehořlavou izolační deskou, aby skříně odolaly po stanovenou dobu 30 minut požáru. Podle velikostí skříně je můžete vybavit 2 až 15 elektroměrovými místy.

Sortiment skříní naleznete na straně C17 katalogu Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri.

Z čeho se nejčastěji skládají elektroměrové skříně?

Elektroměrové skříně mohou být zapuštěné, nástěnné nebo zapuštěné s požární odolností. Jejich rozměr se vybírá podle počtu elektroměrových míst a potřebě místa pro přístroje.

Elektroměrové vany jsou pro 2,3,4,5 elektroměrových míst a při jejich větší potřebě se mohou použít až 3 nad sebou, tzn. lze sestavit skříň RZE až pro 15 elektroměrů. Elektroměrové vany vyhovují podmínkám ČEZ, eg.d, PRE. K upevnění přístrojů jsou potřeba svislé modulární lišty, držáky a DIN lišty. K zakrytí modulárních přístrojů v měřené části slouží přístrojů slouží kryty s výřezem 45 mm výšky 150 a 200 mm, k zakrytí modulárních přístrojů v neměřené části nebo deionů, pojistkových odpínačů a dalších přístrojů slouží kryty bez výřezu výšky 50, 100, 150, 200, 300, 450, 600 mm. Sestavu dovářejí plombovací šrouby k plombování krytů v neměřené části (kovové šrouby požaduje PRE) a schránka na dokumentaci.

Např. Skříně RZE pro 8 elektroměrů uvedené na straně C40 katalogu Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri.

Přednastavené konfigurace skříní s možností jejich doúpravy jsou uvedeny v Konfigurátoru OEZ.

Otázky a odpovědi z přednášky Energetické rozvody průmyslových objektů

Jaký je rozdíl mezi pojistkovými odpínači a pojistkovými odpojovači? 

Pojistkové odpínače i odpojovače vyhovují normám ČSN EN 60 947-1, ČSN EN 60 947-3, které stanovují nároky na jejich parametry. Odpínače se liší od odpojovačů kategorií užití, která definuje podmínky pro manipulaci s přístrojem s ohledem na zátěž.

Pojistkové odpojovače je možné zapínat a vypínat pouze bez zatížení, kdy žádné připojené zařízení není v provozu.  

S pojistkovými odpínači můžete manipulovat i pod zátěží, jsou tedy mnohem bezpečnější. Ty nejlepší, které splňují kategorii užití AC-23B, je možné zapínat až při 10násobku jmenovitého proudu a vypínat při 8násobku jmenovitého proudu.

Více informací najdete v katalogu Pojistkové systémy Varius (VA02-2022-CZ). Vybrané hodnoty najdete také v tabulce: 

Přístroj

Kategorie užití

Sepnutí

Vypnutí

Pojistkový odpojovač

AC-20B

bez zatížení

bez zatížení

Pojistkový odpínač

AC-23B

AC-22B

AC-21B

10x In

3x In

1,5x In

8x In

3x In

1,5x In

Příklady odpínačů s kategorií AC-23B / 400 V:

3NP1123-1CA20 
FSD00-33K-F

Příklad odpojovačů:

OPT22/3

Je nutné izolovat přírodní pasy ke kompaktním jističům 3VA?

Při běžných aplikacích NEMUSÍTE přívodní a vývodní připojovací pasy k jističům 3VA izolovat.

Běžně se jističe 3VA používají v rozváděčích do AC 415 V, Ik“ < 25 kA s tím, že mají jak mezi sebou, tak k neizolovaným částem rozváděče, dostatečnou vzdálenost (tzv. deionizační prostory). Již loni byly navýšeny hodnoty Ik“ i pro jističe 3VA13, 3VA14, 3VA23, 3VA24 - viz článek Připojovací pasy kompaktních jističů 3VA už nemusíte izolovat za transformátorem 1 000 kVA.

Příklad:
Jističe 3VA24 (velikost 630 A), vybavené izolačními přepážkami, můžete připojovat neizolovanými pasy za podmínek:

  • Ik“ < 25 kA, do AC 415 V
  • pokud jsou jističe minimálně 80 mm od sebe
  • pokud je krajní jistič minimálně 20 mm od boční neizolované stěny či jiných uzemněných částí
  • pokud jsou vodivé části a uzemněné kovové části minimálně 50 mm nad a pod izolačními přepážkami jističů
  • pokud jsou živé části (pasy) jističů minimálně 8 mm od uzemněného montážního panelu, na který je jistič upevněn
  • pokud je montážní panel / lišta, na kterou je upevněn minimálně 107 mm od vnitřního krytu nebo dveří rozváděče

Podmínky pro připojení jiných typů vodičů 3VA24 jsou uvedeny na straně B131 katalogu Kompaktní jističe 3VA -  Parametry, připojování a montáž (MO04-2023-CZ). 

Která norma definuje požadavky na záskoky zdrojů?

Požadavky na záskokové automaty jsou v normě ČSN EN 60947-6. 

Definuje požadavky:

  • na spínací prvky (konstrukci, oteplení, zapínací a vypínací schopnost, EMC, …)
  • kategorie užití pro různé typy zátěží a na samotnost činnost 
  • samotnou činnost (funkčnost i při poruše přepínače)
  • podmínky pro funkčnost (blokace současného připojení druhého zdroje, přepětí, podpětí, činnost při ztrátě nebo poklesu napájecího napětí)

Norma, podle které je záskokový automat vyroben, je uvedena v Návodu k použití popř. na štítku.

OEZ dodává typově zkoušené záskokové automaty podle ČSN EN 60947-6, které vyhovují všem jejím zkouškám. Jsou kompletně zapojené, není potřeba je programovat a každý výrobek je testován. Vyšší bezpečnost je zajištěna blokováním jističů podpěťovými spouštěmi a odlišením vypnutí poruchou od neoprávněného vypnutí obsluhou. Všechny uživatelské parametry se nastavují na displeji.

Podrobnější informace získáte v katalogu Záskokové automaty ZA (OP04-2023-CZ).

Jaké jsou největší výhody přípojnicových systémů vůči kabelům?

Menší nároky na prostor, zejména v rozích. Čím větší výkon, tím je rozdíl větší.

Rychlejší instalace s menším počtem pracovníků.

Mnohem rychlejší změny odboček bez odstávek, opětovné využití komponentů.

Mnohem nižší požární zátěž, bezhalogenové provedení.

Lepší elektromagnetická kompatibilita díky symetrickému uspořádání vodičů a kovovému pouzdru.

Podrobnější informace naleznete v katalogu Přípojnicové systémy SIVACON 8PS (OP06-2020-CZ).

Co znamená pojem úplná selektivita jističů 3VA? 

Selektivita je vlastností jističů 3VA, kterou získáváte „zdarma“ jejich používáním. Jističe 3VA1 s termomagnetickými spouštěmi mají velmi dobrou dynamickou selektivitu. Ještě lepší selektivitu mají jističe 3VA2 s elektronickými spouštěmi, která byla navržena a ověřena v poměru jmenovitých proudů 1 : 2,5 a tak zjednodušeně jističe 3VA2 zaručují úplnou selektivitu ob jednu velikost. To platí pro jističe 3VA2 s Icu = 55 kA / 415 V s nadproudovými spouštěmi ETU320 a ETU350. Například jističe 250 A jsou úplně selektivní s jističi 100 A až do své vypínací schopnosti Icu = 55 kA.

Návrhy selektivního působení jističů a pojistek s výpočty lze získat v programu Sichr nebo vybrané tabulkové hodnoty naleznete v dokumentu Tabulky selektivity

Měli jste problémy s instalací nebo aktualizací programu Sichr? Jak se nyní provádí?          

Od dubna 2023 (Sichr verze 23) nepotřebujete k instalaci programu Sichr admin práva. 

Stáhněte si soubor „oez-instal_sichr_portable.exe“, popř. „oez-instal_sichr_portable.zip“ z https://www.oez.cz/podpora/softwarova-podpora/vypoctovy-program-sichr. 

Aktualizace probíhá automaticky. V případě nové verze se po spuštění programu Sichr objeví upozornění. Je na vás, zda aktualizaci zahájíte ihned tlačítkem „Stáhnout a nainstalovat“ nebo ji odložíte tlačítkem „Později“.

Podobně probíhají aktualizace i v dalších našich programech, jako je Konfigurátor OEZ, PSC konfigurátor nebo Prozik.

Nejbližší aktualizace Programů Sichr a Konfigurátor OEZ je plánována na 1. 5. 2024. V aktualizovaných verzích naleznete nové vzduchové jističe 3WA do 6 300 A a v Konfigurátoru OEZ nové rozvodnicové skříně RZE z řady DistriSet.

Kdy je vhodné použít řadové pojistkové odpínače velikosti 000 v úzkém provedení místo standardních odpínačů velikosti 000?

V úzkém provedení odpínačů velikosti 000 jsou pojistkové vložky uspořádány do písmene „V“. Úzké odpínače jsou dražší než standardní, ale pokud nemáte dostatek místa v rozváděči, vychází výhodněji. Jejich šířka v 3pólovém provedení je pouze 53 mm, tzn. že jsou o 40 % užší. Tuto výhodu můžete využívat s pojistkovými vložkami PNA000 do 125 A.

Úzké 3NP1113-1CA20    

Standardní 3NP1123-1CA20

Otázky a odpovědi z přednášky Bezpečné elektroinstalace rodinných domů

Jak vypadají lišty LMS?

Lišty LMS jsou přizpůsobené k propojení 1modulových 1N přístrojů MiniaMini.

Jak odliším přístroje z řady MiniaMini?

V oblasti svorek jsou všechny přístroje MiniaMini stejné. Liší se z čela přístroje. Jističochrániče LMF mají testovací tlačítko nad páčkou. Obloukové ochrany mají testovací tlačítko s LED ukazatelem pod páčkou a jističe LMB jsou bez testovacího tlačítka.

Je možné zohlednit při spínání ASTRO hodin umístění objektu v údolí?              

Nejprve se zadají GPS souřadnice, které vypočítají východ/západ Slunce na rovině a pro řešení objektu v údolí se na hodinách nastaví buď časová korekce nebo úhlová korekce. Časová je obvyklejší, ale nezohledňuje rozdílnou výšku Slunce nad obzorem v různých ročních obdobích. To naopak řeší úhlová korekce, která zajišťuje spínání hodin při stejném jasu po celý rok a lze tak dosáhnout i finančních úspor (viz návod k použití). 

Jističe obecně nesmí vypnout do 1,13*In. Má tato skutečnost vliv na volbu jmenovitých hodnot chrániče a předřazeného jističe? (jinými slovy: Může být chránič 25A trvale zatížen proudem 25*1,13=28,25 A?)

Chránič neobsahuje ochranu proti nadproudům a proto musí výrobce mít nazkoušený chránič s maximální předřazenou pojistkou nebo s předřazeným jističem: 

A) proti zkratu
B) proti přetížení

Kde uvádíte, jak často testovat chrániče LFE?

Informaci o testování uvádíme v katalogu Modulární přístroje Minia a v návodu k použití chráničů. Testování provádějte jednou za půl roku.