Přinášíme Vám čtvrtý díl seriálu na téma Proudové chrániče. V předchozích kapitolách jste získali základní přehled o proudových chráničích, o jejich funkcích, dozvěděli jste se, jaký vliv mají na jejich použití v elektrických instalacích nízkého napětí no | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

Proudové chrániče IV – časová závislost vybavení a selektivita

Kromě informací o ochranném účinku proudových chráničů je pro elektrotechniky důležité znát, jak tyto přístroje fungují a jak se správně používají v instalaci vzhledem k požadavkům v daném místě instalace. Důležité jsou i další aspekty, jako například rozdělení proudových chráničů podle časové závislosti vybavení, a také jejich selektivita. Těmto tématům se budeme věnovat na následujících řádcích.  

 

1. Členění dle časové závislosti vybavení

1.1. Bez zpoždění vybavení

Chrániče pro všeobecné použití nemají stanovenu žádnou minimální dobu nepůsobení, mohou vypínat okamžitě po vzniku reziduálního proudu. Proudové chrániče Minia tohoto typu mají odolnost proti rázovému proudu (vlně 8/20 μs) o velikosti 1 kA. 

 

1.2. Provedení G 

Tento typ má dobou nepůsobení min. 10 ms. Chránič se zvýšenou odolností proti nežádoucímu vypnutí, odolnost proudových chráničů Minia typu G proti rázovému proudu (vlně 8/20 μs) je 3 kA. Charakteristika typu G je specifikována v rakouské normě ÖVE E 8601.

 

1.3. Provedení K 

Typ je definovaný normou VDE, jeho charakteristika je obdobná jako charakteristika typu G.

 

 

1.4. Provedení S 

Typ vychází z obecných norem IEC, má dobou nepůsobení min. 40 ms. Pomocí takto definovaného zpoždění můžeme realizovat selektivní jištění mezi proudovými chrániči. Odolnost proudových chráničů Minia typu S proti rázovému proudu (vlna 8/20 μs) je 5 kA.

 

 

2. Selektivita proudových chráničů

Selektivitu proudových chráničů lze realizovat pomocí běžných proudových chráničů, pokud minimální doba nepůsobení předřazeného chrániče je pro všechny reziduální proudy delší než maximální celková vypínací doba přiřazeného chrániče. To je splněno, pokud jsou dodrženy dvě následující podmínky:

První podmínka:

Předřazený proudový chránič musí být typu S

a přiřazený může být typu G (K) nebo pro všeobecné použití

 

Druhá podmínka:

Předřazený proudový chránič musí mít minimálně 3x větší jmenovitý reziduální proud než přiřazený proudový chránič.

IΔn1 ≥ 3 IΔn2

 

selektivita proudových chráničů

Obr. 1: selektivní řazení proudových chráničů

 

Při použití proudových chráničů v dřevostavbách nesmíme zapomínat na podmínku selektivity, a proto hlavní chránič pro ochranu před požárem musí být s charakteristikou S, IΔn1 = 300 mA. Jako proudové chrániče pro doplňkovou ochranu budou použity přístroje s jmenovitým reziduálním proudem IΔn2 = 30 mA. Mohou být použity jak chrániče bez zpoždění, tak s charakteristikou G.