Proudové chrániče II – dělení podle ochrany a reziduálního proudu | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

Proudové chrániče II – dělení podle ochrany a reziduálního proudu

V minulém vydání Newsletteru jsme uveřejnili první díl seriálu na téma proudových chráničů. Jaké problematice se budeme věnovat nyní? Rozdělíme si proudové chrániče podle požadované ochrany a podle průběhu reziduálního proudu.

Už máte základní přehled o proudových chráničích, o jejich funkcích, dozvěděli jste se, jaký vliv mají na jejich použití v elektrických instalacích nízkého napětí nové normy. Proudové chrániče I – přehled a použití . Ve druhé kapitole si rozdělíme proudové chrániče podle požadované ochrany a podle průběhu reziduálního proudu.

1.Dělení podle požadované ochrany 

Základní rozdělení použití proudových chráničů je podle požadavků, které na ně klademe z hlediska ochrany.

1.1.   Ochrana před úrazem elektrickým proudem

1.1.1.    Ochrana při poruše

Ochrana při poruše funguje v okamžiku, kdy nastane porucha. To je hlavní rozdíl oproti základní ochraně, která má poruše předcházet.

1.1.2.    Doplňková ochrana proudovým chráničem s I∆n ≤ 30 mA

Tato ochrana funguje jako jakási záloha především v případě poškození izolace, vniknutí vody do zařízení nebo v případě neopatrnosti a dotyku s vodivou částí, která je pod napětím. Proto mluvíme o doplňkové ochraně a pro tuto ochranu musíme používat proudové chrániče s vybavovacím reziduálním proudem I∆n ≤ 30 mA. Nesmíme zapomínat na to, že tato doplňková ochrana nemůže fungovat samostatně, ale jedná se o doplnění ochranných opatření, jako je například ochrana automatickým odpojením od zdroje nebo dvojitá izolace.

1.2.   Ochrana před požárem proudovým chráničem s I∆n ≤ 300 mA

Unikající zemní proud při dlouhodobém působení může narušovat a degradovat izolaci a od určité hodnoty proudu může způsobit požár. Hodnota nad 300 mA se dnes uvádí jako proud, který již může zapálit snadno hořlavé látky v síti s napětím 230/400 V AC. Hodnota proudu 300 mA je volena proto, že u snadno zápalných materiálů, jako dřevo nebo papír, stačí do místa zapálení dodávat příkon větší než 100 W, aby došlo k zapálení. Proudový chránič I∆n ≤ 300 mA nedovolí větší příkon unikajícího proudu do místa poruchy než 70 W.

Proto lze při použití proudových chráničů s jmenovitým reziduálním proudem 300 mA nebo nižším významně zvýšit ochranu instalací před vznikem požáru. 

 

2. Rozdělení podle průběhu reziduálního proudu 

Proudové chrániče se liší dle schopnosti detekce různých forem reziduálních proudů (tabulka 1). V závislosti na spínání elektroniky může v obvodu vznikat reziduální proud s různými průběhy. Vzhledem k tomu, že se proudové chrániče liší z hlediska schopnosti detekce různých průběhů reziduálního proudu, musí být při výběru takového zařízení zohledněna příslušná zátěž, která se v jištěném obvodu nachází, viz tab. 1. V tabulce je také uvedeno, jaké mezní hodnoty vybavovacího reziduálního proudu jsou v normách stanoveny pro jednotlivé typy průběhů proudů. Mezi technickou veřejností se většinou uvádí rozsah vypínacího reziduálního proudu mezi 0,5 ÷ 1 IΔn, toto rozmezí ovšem platí pouze pro střídavý sinusový reziduální proud o kmitočtu 50/60 Hz. Jak lze z tabulky vyčíst, může se hodnota vybavovacího reziduálního proudu nacházet v rozmezí 0,11 až 2 IΔn podle tvaru průběhu reziduálního proudu.

 

typy

Tab. 1: Typy vybavovacích proudů a proudových chráničů

 

2.1.   Typ AC ac

Tyto proudové chrániče jsou určeny pouze pro vybavování střídavých reziduálních proudů o kmitočtu 50/60 Hz. Stejnosměrná vyhlazená nebo stejnosměrná pulzující složka reziduálního proudu může způsobit snížení citlivosti nebo úplně proudový chránič vyřadit z činnosti, proto se nesmějí v některých zemích používat (např. Německo).

2.2.  Typ A typ A

Proudové chrániče typu A detekují střídavý sinusový reziduální proud i pulzující stejnosměrný reziduální proud. Tento typ proudového chrániče je nejčastěji používaným přístrojem v Německu. Poradí si s průběhy reziduálního proudu, které mohou vznikat v napájecích jednotkách jednofázového zatížení s elektronickými komponenty (např. EKG, stmívače). Konstantní stejnosměrné reziduální proudy do 6 mA neovlivňují schopnost vybavení. Tento typ proudového chrániče je vhodný pro obvody 1 až 6 v tabulce 2.

2.3.  Typ F    typ f

Proudové chrániče typu F detekují stejné typy reziduálního proudu jako typ A. Navíc jsou vhodné pro detekci reziduálních proudů se smíšenými frekvencemi až do 1 kHz. Díky tomu si poradí s možnými průběhy reziduálního proudu na výstupní straně jednofázových frekvenčních měničů (např. u praček, čerpadel). Konstantní stejnosměrné reziduální proudy do 10 mA neovlivňují schopnost vybavení. 

2.4.  Typ B typ B

Kromě detekce průběhů reziduálních proudů jako u typu F se proudové chrániče typu B používají k detekci hladkého stejnosměrného reziduálního proudu. Proudové chrániče tohoto druhu jsou vhodné pro použití v třífázových střídavých obvodech 50/60 Hz, nikoliv však ve stejnosměrných nebo v obvodech, kde frekvence kolísá mimo rozsah 50/60 Hz, jako např. na výstupní straně frekvenčních měničů. Mohou být použity pro všechny vstupní obvody uvedené v tabulce 2, tj. pro ty, které jsou označeny čísly 8 až 13. Hodnoty vybavení jsou definovány do 2 kHz

2.5.  Typ B+ 

Stejné podmínky jako u proudových chráničů typu B platí pro proudové chrániče typu B+. Pouze frekvenční rozsah pro detekci reziduálních proudů je rozšířen na 20 kHz, zařízení vybavuje v rámci tohoto frekvenčního rozsahu do 420 mA

obvody

Tab. 2: Znázorňuje elektronické obvody a jejich možné zatížení a reziduální proudy spolu s vhodnými typy proudových chráničů

proudový chránič

Obr. 2: Princip funkce proudových chráničů typu B

Proudové chrániče typu B (B+) mají dva detekční systémy. Jeden detekční systém pracuje obdobně jako bylo popsáno výše, detekuje střídavý a pulzující stejnosměrný reziduální proud. Druhý systém měří a vyhodnocuje především stejnosměrnou složku poruchových reziduálních proudů, viz obr. 2 a 3.

typ B+

Obr. 3: Proudový chránič typ B+

2.6.  Značení jednotlivých typů proudových chráničů 

značení typu proudového chrániče

Obr. 4: Značení typu proudového chrániče