Multifunkční časová relé MCR | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

Multifunkční časová relé MCR

S časovými relé se každý z nás setkává denně, aniž by si to uvědomoval. Jsou to pomocníci, kteří nám ulehčují každodenní život.

V minulém čísle Newsletteru OEZ jsme se zaměřili na impulzivní paměťová relé typu MIG, MIR. V tomto čísle Vás seznámíme s multifunkčními časovými relé MCR

Rozvoj techniky zvyšuje nároky na spínání elektrických obvodů. Toto jsem si ověřil i při návštěvě pouti v okamžiku, kdy jsem posadil dítko na kolotoč. „Kolotočář“ zapnul tlačítko, kterým uvedl kolotoč do provozu, prošel mezi dětmi a další dění pozoroval z vnější strany kolotoče. Přemýšlel jsem, jak kolotoč vypne, když je ovládání „uvnitř“ roztočené atrakce… K mému překvapení začal kolotoč po určité době sám od sebe zastavovat. Došlo mi, že se jedná o automatické spínání. Časové relé (mimochodem značky OEZ) vypnulo v nastaveném čase kolotoč automaticky.

Časová relé MCR slouží ke spínání elektrických obvodů po přivedení ovládacího napětí nebo stisku tlačítka. Je možné zvolit určitý typ chování relé. Základní provedení MCR-MA umožňuje volbu jedné z 9 funkcí:

 

MCR-MA-001-UNI 

Obr. 1: Grafické znázornění funkcí MCR-MA (nebo variantně Grafy funkcí MCR-MA)

 

Funkce nastavíme na prvním ovládacím prvku shora na čele relé. Slovní popis není vždy dostatečný. Mnohem přehlednější je grafické vyjádření uvedené výše. Pokusím se nyní na funkci F1 objasnit, jak se v grafech orientovat.

Obr. 2: Logika grafu - funkce F1

Pro popis použijeme kontakt 15-18 (zapínací).
Po přivedení napájecího napětí (A1) dojde k sepnutí kontaktu. Po uplynutí nastaveného času dojde k jeho rozepnutí (A2).
Podobně relé reaguje i na stisk tlačítka TL. Po stisku tlačítka (B1) dochází k zapnutí kontaktu. Časování je odstartováno až uvolněním tlačítka (B2). Po uplynutí nastaveného času je kontakt rozepnut (B3). Pokud je tlačítko stisknuto opětovně před dokončením časování, čítač se vynuluje a časování začíná od začátku.
Po výpadku a opětovném obnovení napájení (C1) dojde k sepnutí kontaktu. Po uplynutí nastavené doby k jeho rozepnutí (C2).
Relé MCR umožňují i testování spínaného obvodu. V tomto režimu je kontakt trvale sepnut. Funkce test je umístěna na ovládacím prvku funkcí. Spínaný obvod je možno testovat, aniž bychom změnili nastavení času. Lze se tedy po manuálním sepnutí obvodu jednoduše vrátit k automatickému režimu pouhým zvolením původní
funkce. Relé umožňuje i trvalé vypnutí spínaného obvodu (poloha OFF).

Nastavení času je kombinací hrubého a jemného nastavení. Volíme požadovaný rozsah a násobitele. Výsledný čas je dán jejich součinem (příklad: 1 min x 0,7 = 42 s). Je možné volit časy od 0,1 s do 100 hod.

Obr. 3: Příklad nastavení času (1 min x 0,7 = 42 s)

MCR-MB-001-UNI
Ze základní varianty MCR-MA-001-UNI jsou odvozena další speciální provedení. Jedná se především o relé MCR-MB-001-UNI. Díky dalšímu ovládacímu prvku na volbu funkcí je jejich počet rozšířen na unikátních 18. Jsou zde zastoupeny i bistabilní (taktovací) funkce. Tyto funkce po přivedení napájecího napětí nebo stisku tlačítka nastartují cyklické spínání a rozepínání výstupních kontaktů.

MCR-TK-001-UNI
V některých aplikacích vyžadujících cyklické spínání jsou požadovány odlišné časy sepnutí a vypnutí výstupních kontaktů. Nestačí tedy provedení MCR-MB s možnostmi nastavení jednoho času. Je nutné použít taktovací relé MCR-TK-001-UNI. Toto relé umožňuje nastavení dvou odlišných časů v rozsahu 0,1 s ÷ 10 dní. Nastavení časů je ve stejné logice jako u předchozích relé. Relé začíná časovat okamžitě po připojení napájecího napětí. Můžeme volit, jestli časování začne mezerou nebo impulzem.

Základními výhodami časových relé OEZ jsou:
• univerzálnost (napájecí napětí, časový rozsah) - zjednodušuje výběr relé a jeho dostupnost
• multifunkčnost (až 18 funkcí) - dovoluje v případě potřeby upravit funkci v již funkční aplikaci
• trvalé zapnutí a trvalé vypnutí ovládaného obvodu může být nastaveno bez zásahu do nastavení času
• přehlednost typového označení

 

Obr. 4: Rozpad typového označení

Je zřejmé, že časová relé MCR jsou používána v širokém spektru aplikací od kolotoče na pouti až po řízení spínání elektrických obvodů v průmyslu.

Značku OEZ najdete všude tam, kde jsou hlavními požadavky bezpečnost, kvalita a uživatelský komfort.