Dotazy k produktům?

465 672 222

Kalendář akcí

říjen 2020
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Certifikační značky

oez.png Základní informace uváděné na přístrojích se dají rozdělit do těchto tří skupin: technické parametry, identifikace výrobku a certifikační značky

Technické parametry

Technické parametry, které musí být uvedeny na přístrojích, specifikují předmětové normy. Zde jsou uvedeny základní normy, které popisují povinné údaje na různých typech spínacích a jisticích přístrojů.

Kompaktní jističe
EN 60947-1:2007 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - čl. 5
EN 60947-2:2006 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Jističe - čl. 6

Jističe pro domovní a podobné instalace
Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací
EN 60898-1:2003 Jističe pro střídavý provoz (AC) - čl. 6
EN 60898-2:2006 Jističe pro střídavý a stejnosměrný proud - čl. 6

Pojistky nízkého napětí
EN 60269-1:2007 Pojistky nízkého napětí - čl.6

Proudové chrániče
EN 61008-1:2012 Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) – Obecná pravidla - čl. 6

Průmyslové stykače
EN 60947-1:2007 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - čl. 5
EN 60947-4-1:2010 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Stykače a spouštěče motorů - čl. 6

Stykače pro domácnost
EN 61095:2009 Elektromechanické stykače pro domácnost a podobné účely - čl. 6

Svodiče přepětí
EN 60099-1:1995 Svodiče přepětí - čl. 3

Identifikace výrobku

Identifikaci výrobků řeší předmětové normy, jak je uvedeno výše, ale také další dokumenty, a to především směrnice (direktivy) EU. Na přístroje pro spínání a jištění se vztahují především směrnice:

  • 2014/35/EU - Elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí.
  • 2011/65/EU - Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
  • 2004/108/ES - Elektromagnetická kompatibilita

Tyto směrnice EU jsou dále rozpracovány v právním řádu České republiky jako nařízení vlády.

Podle článku 6 Směrnice 2014/35/EU výrobci uvedou na elektrickém zařízení, nebo, není-li to možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k elektrickému zařízení své jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na níž je lze kontaktovat. Adresa musí uvádět jediné místo, na kterém lze výrobce kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům a orgánům dozoru nad trhem.

Obdobná ustanovení se vztahují na prodejce nebo distributora, dodávajícího zboží ze země mimo EU, případně distributora, který prodává výrobek pod svojí obchodní značkou.

Certifikační značky

Značkou, která nesmí na elektrotechnických přístrojích obecně chybět, je značka CE. Je pravděpodobně nejrozšířenější značkou na výrobcích obecně. Tato značka oznamuje skutečnost, že výrobek splňuje určitá kritéria. Od 24. 1. 1997 je v platnosti zákon č. 22/1997 Sb. “O technických požadavcích na výrobky“. Tento zákon řeší problematiku uvádění takových výrobků na trh, které mohou ohrozit zdraví, bezpečnost osob, majetek nebo přírodní prostředí. Stanoví základní povinnosti výrobců nebo dovozců takovýchto výrobků. Podle zákona je výrobce nebo dovozce povinen uvádět na trh jen bezpečné výrobky.

Definice bezpečného výrobku podle zákona je: „Bezpečným výrobkem je výrobek, který za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití nepředstavuje po dobu stanovené nebo obvyklé použitelnosti žádné nebezpečí nebo jeho užití představuje pouze minimální nebezpečí, které lze považovat za přijatelné při užívání výrobku vzhledem k odpovídající vysoké úrovni oprávněného zájmu.“ Podrobněji zákon 22/97 rozvádí jednotlivá nařízení vlády.

china-export.png

Pozor na známku China Export, která může zmást spotřebitele, grafická podoba je velice blízká evropské značce. Výrobky mohou obsahovat další certifikační značky certifikačních autorit různých států. V případě, že výrobek má certifikační značku příslušné certifikační autority, deklaruje, že výrobek splňuje příslušné standardy, podle kterých daná certifikační autorita výrobky schvaluje.

V příkladu níže vloženém je uvedeno značení jističe a proudového chrániče. Údaje, které jsou uvedeny z čela přístroje a jsou viditelné po jejich zabudování v rozváděči. Přístroje obvykle mají mnoho doplňujících informací na bocích.

certifikacni-znacky.png

en-60898-1.png

en-61008-1.png