Dotazy k produktům?

465 672 222

Spolupráce se studenty

Získejte zkušenosti a náskok před ostatními již během studia. Připravte se na svou budoucnost a získejte praxi a cenné kontakty.

V případě zájmu nás kontaktujte:
Mgr. Natálie Minářová
E-mail: natalie.minarova@oez_com
Tel.: +420 465 672 262

Praxe studentů středních škol a odborných učilišť

Máš zájem o absolvování praxe v OEZ s.r.o. v Letohradě nebo Králíkách?

Studentům středních a vysokých škol nabízíme krátkodobé i dlouhodobé praxe v našich odděleních. V případě zájmu nás kontaktujte. 

Stipendia pro studenty preferovaných oborů

Žákům technických učilišť a studentům středních a vysokých škol nabízíme možnost stipendií. Výše těchto stipendií je vázána na studijní výsledky. Můžete tedy sami ovlivnit výši vašeho stipendia.  Stipendium je vypláceno měsíčně. Stipendistům během studia garantujeme brigády a praxe a po ukončení studia pracovní místo.

Učňům a studentům odborných středních škol a učilišť nabízíme stipendium závislé na jejich studijním prospěchu a známkách z odborného výcviku. Toto stipendium může činit až 3 000 Kč měsíčně.

Studentům vysokých škol nabízíme stipendium až 5 000 Kč měsíčně. Individuální podmínky se sjednávají na základě studijního oboru a podmínek praxe.

V případě zájmu o stipendium nás kontaktujte. 

Bakalářské, diplomové a semestrální práce

Chceš vypracovat závěrečnou práci společně s odborníky? Hledáš externího konzultanta a vstupní data? Vyber si z nabízených témat nebo zkus přijít s návrhem vlastního tématu.

V případě zájmu o vypracování závěrečné práce kontaktujte Natálii Minářovou.

Vypsaná témata:

1. Rozbor a hodnocení technických systémů pohonů MCCB

Popis principů motorových pohonů. Rozbor jejich akčních částí (motor, magnet, vzduch atd.) Jejich výhody a nevýhody (složitost, cena, časy atd.).

2. Výpočet dynamických sil proudovodné dráhy (kontaktního systému) jističe BD250 / BH630 / BL1600 (jednopólově)

Popis kontaktního systému. Výpočet pro 30, 36 a 65 kA. Porovnání výpočtu s naměřenými hodnotami (oblast „nadskočení“ kontaktu).

3. Vytvoření náhrad lisovacích hmot

Přehled druhů lisovacích hmot. Výhody a nevýhody použití termosetů a termoplastů. Tvorba přehledu možných náhrad dle vlastností (mechanických, CTI, probarvení, UL certifikace, typické použití atd.).

4. Maziva – minerální oleje, kluzné laky, teflon atd.

Vytvoření základního přehledu mazacích hmot. Výhody a nevýhody jednotlivých mazadel. Aplikace na konkrétním řešení (návrh, měření, vyhodnocení).

5. Analýza lomu součásti 3WL

Popis technologie práškové metalurgie. Konstrukce dílců s ohledem na tuto technologii. Druhy používaných materiálů, srovnání.

6. Analýza střadače

Popis vybraného střadače: princip, funkce atd. ve vzduchovém jističi. Analýza střadače nebo jeho části: dynamická, kinematická, (toleranční). Analýza namáhání jednotlivých částí vlivem působících sil (západka, vačka, rolnička), příp. návrh optimalizace.

7. Signalizace vlhkosti

Přehled existujících technologií (od historie po současnost). Principy a užití, srovnání, návrh signalizace.

8. Signalizace polohy (převrhnutí)

Přehled existujících technologií (od historie po současnost). Principy a užití, srovnání, návrh signalizace.

9. Mikrospínače 10-16A

Přehled technologií. Principy, technologie, materiály, certifikace. Srovnání mikrospínačů použitých na 3WL s navrženými náhradami.

10. Seismické zkoušky odolnosti spínací techniky NN

Vypracujte přehled požadavků na seismickou odolnost jističů NN a příslušenství dle jednotlivých norem (IEC, UL, GL). Proveďte průzkum trhu a vyberte:

  • - zařízení vhodná pro zkoušky seismické odolnosti jističů a příslušenství,
  • - externí zkušební laboratoře vhodné pro tyto zkoušky.

Na základě získaných informací navrhněte zkušební pracoviště seismické odolnosti jističů NN a příslušenství spolu s výpočtem ekonomické návratnosti.

11. EMC zkoušky jističů NN a příslušenství

Vypracujte přehled požadavků na EMC zkoušky jističů NN a příslušenství dle jednotlivých norem (IEC, UL, GL). Porovnejte možnosti vývojové zkušebny OEZ s.r.o. z hlediska EMC zkoušek s požadavky na vývojové a typové zkoušky EMC a srovnejte je s jinými zkušebními laboratořemi. Navrhněte rozšíření měřícího pracoviště EMC zkušební laboratoře OEZ s.r.o. (přístroje, pomůcky, náklady, zhodnocení).

12. AFDD ochrany

Podrobné vysvětlení funkce přístroje a průběh zpracování signálu. Měření závislosti reakční doby na velikosti poruchového oblouku. Porovnání reakční doby v případě paralelního oblouku se standardními jistícími prvky.

13. Spínání různých typů zátěží

Problematika spínání indukčních a kapacitních zátěží. Vliv spínání LED osvětlovacích těles v závislosti na úhlu napětí. Porovnání různých typů světelných zdrojů od různých výrobců.