Dotazy k produktům?

465 672 222

Spolupráce se studenty

Získejte zkušenosti a náskok před ostatními již během studia. Připravte se na svou budoucnost a získejte praxi a cenné kontakty.

V případě zájmu nás kontaktujte:
Mgr. Natálie Minářová
E-mail: natalie.minarova@oez_com
Tel.: +420 465 672 262

Praxe studentů středních škol a odborných učilišť

Máš zájem o absolvování praxe v OEZ s.r.o. v Letohradě nebo Králíkách?

Studentům středních a vysokých škol nabízíme krátkodobé i dlouhodobé praxe v našich odděleních. V případě zájmu nás kontaktujte. 

Stipendia pro studenty preferovaných oborů

Žákům technických učilišť a studentům středních a vysokých škol nabízíme možnost stipendií. Výše těchto stipendií je vázána na studijní výsledky. Můžete tedy sami ovlivnit výši vašeho stipendia.  Stipendium je vypláceno měsíčně. Stipendistům během studia garantujeme brigády a praxe a po ukončení studia pracovní místo.

Učňům a studentům odborných středních škol a učilišť nabízíme stipendium závislé na jejich studijním prospěchu a známkách z odborného výcviku. Toto stipendium může činit až 3 000 Kč měsíčně.

Studentům vysokých škol nabízíme stipendium až 5 000 Kč měsíčně. Individuální podmínky se sjednávají na základě studijního oboru a podmínek praxe.

V případě zájmu o stipendium nás kontaktujte. 

Apprenticeschip@Siemens

Siemens nabízí jedinečnou možnost účastnit se mezinárodního učebního programu pro absolventy středních nebo vysokých škol technického zaměření.

Tento program nabízí propojení strukturovaného tréninku, vzdělání v technickém oboru (elektro/mechatronika) a praxe.

Program probíhá v Berlíně, trvá celkem tři a půl roku a zahrnuje intenzivní výuku německého jazyka i stáž v domovské zemi.

Do května jsou uzavřená výběrová řízení, v srpnu začíná intenzivní jazyková příprava a v září samotný studijní program.

Průběh programu

 • Praxe v oblasti průmyslu a energetiky v Berlíně formou pracovních rotací
 • Pracovní stáž v domovském závodě

Nabízíme

 • Vynikající příležitost k získání mezinárodní pracovní příležitosti
 • Intenzivní jazykovou výbavu
 • Zajímavé finanční ohodnocení během celého učebního programu
 • Ubytování v Berlíně, 30 dní dovolené a 1krát ročně placené lety domů v průběhu vzdělávání
 • Podpora a poradenství na místě (registrace, zřizování bankovního konta a další)
 • Další profesní vzdělávání, osobní rozvoj a zajištění mentora

Koho hledáme

 • Čerstvé absolventy technických oborů strojního nebo elektrotechnického zaměření

Profil vhodného kandidáta

 • Absolvent SŠ/VOŠ/VŠ technického zaměření (strojní nebo elektrotechnické)
 • Profesní zaměření: mechatronika nebo elektroinženýrství
 • Základní znalost německého jazyka a komunikativní úroveň anglického jazyka
 • Motivace pro získání mezinárodní zkušenosti

Kontakt

V případě zájmu prosíme o zaslání Vašeho životopisu a motivačního dopisu do 30. 4. 2019 na emailovou adresu: natalie.minarova@oez_com

Bakalářské, diplomové a semestrální práce

Chceš vypracovat závěrečnou práci společně s odborníky? Hledáš externího konzultanta a vstupní data? Vyber si z nabízených témat nebo zkus přijít s návrhem vlastního tématu.

V případě zájmu o vypracování závěrečné práce kontaktujte Natálii Minářovou.

Vypsaná témata:

1. Testovací zařízení pro funkční zkoušku záskokového automatu
Testing equipment for function test of automatic standby unit

 • Zpracujte rešerši týkající se problematiky záskokové napájení zátěže ze dvou různých zdrojů.
 • Navrhněte testovací systém na bázi PLC SIMATIC S7-1200 pro simulaci funkčnosti až tři jistících prvků s pomocnými signály.
 • Navrhněte elektrotechnické schéma příslušného rozvaděče s operátorským panelem SIMATIC KTP400.
 • Seznamte se s programováním PLC v TIA Portal pro S7-1200, vytvořte program pro zápis dat na flashdisk zapojený v displeji.
 • Na základě návrhu realizujte zapojení potřebného rozvaděče.
 • Vytvořte potřebné programové vybavení pro PLC řady S7-1200 a HMI KTP400.
 • Ověřte a vyhodnoťte vlastní řešení. 

2. Zvýšení efektivity stroje pomocí systému MES
Equipment effectiveness improvement with MES system 

 • Zpracujte rešerši týkající se digitalizace v průmyslu.
 • Popište MES, jeho přínosy pro komplexní řízení výrobního procesu a stroje.
 • Navrhněte systém pro sběr dat z výrobního stroje pomocí SIMATIC IOT 2040.
 • Navrhněte elektrotechnické schéma zabudování IOT do výrobního procesu.
 • Vyzkoušejte na jednoduchém příkladu programování IOT 2040.
 • Na základě návrhu realizujte vlastní řešení systému sběru dat pomocí IOT 2040.
 • Vytvořte potřebné programové vybavení pro IOT 2040.
 • Ověřte a vyhodnoťte vlastní řešení.

3. AFDD ochrany

 • Podrobné vysvětlení funkce přístroje a průběh zpracování signálu.
 • Měření závislosti reakční doby na velikosti poruchového oblouku.
 • Porovnání reakční doby v případě paralelního oblouku se standardními jistícími prvky.

4. Spínání různých typů zátěží

 • Problematika spínání indukčních a kapacitních zátěží.
 • Vliv spínání LED osvětlovacích těles v závislosti na úhlu napětí.
 • Porovnání různých typů světelných zdrojů od různých výrobců.

 

5. Výpočet parametrů silového elektrického rozvodu

Cílem práce je vytvořit matematický aparát pro výpočet parametrů střídavého rozvodu nízkého napětí. Jedná se o výpočet parametrů zkratových proudů s přihlédnutím k příspěvkům synchronních a asynchronních strojů v obvodu a výpočet ustálených proudů, napětí a úbytků napětí v jednotlivých částech rozvodu za běžného bezporuchového stavu. Rozvod má obecný charakter, může být zčásti nebo celý třífázový nebo jednofázový, paprskový, zokruhovaný nebo mřížový s libovolným počtem napájecích i odběrných bodů. Odběry mohou být v třífázovém rozvodu třífázové, jednofázové i mezifázové, odporového, induktivního, kapacitního nebo smíšeného charakteru. Rozvod obsahuje obecné impedance (vnitřní impedance zdrojů, impedance kabelů, vnitřní impedance použitých přístrojů), jejichž činný odpor se mění s velikostí ustáleného nebo poruchového proudu v důsledku změny teploty. Všechny výpočty musí probíhat v jednotlivých fázích vektorově s ohledem fázové posuny i účiník. Součástí práce bude řešený ilustrativní příklad. 

6. Zhášení stejnosměrného oblouku v přístrojích nízkého napětí – hledání kritického proudu

 • Teoretický rozbor problematiky a shrnutí předpokladů.
 • Ověření vlastností spínacích přístrojů nízkého napětí při rozpínání stejnosměrného proudu – hledání kritického proudu.
 • Určení závislosti na velikosti proudu, na velikosti napětí, na přítomnosti uhlíkové stopy.
 • Porovnání různých typů přístrojů vzhledem k délce hoření oblouku.
 • Grafické zpracování výsledků.

7. Působení elektrodynamických sil v rozváděči vyrobeného dle ČSN EN 61439-2, ed. 2

 • Působení elektrodynamických sil na proudovodné dráhy různé geometrie.
 • Aplikace poznatků na konkrétní rozvaděč.
 • Tvorba vhodného 3D modelu pro ověření namáhání elektrodynamických sil metodou konečných prvků.
 • Provedení všech potřebných simulací.
 • Přehledná analýza získaných výsledků.

8. Maziva – minerální oleje, kluzné laky, teflon atd.

 (Vhodné pro studenta strojní fakulty, spíše jako bakalářská práce)

 • Vytvoření základního přehledu mazacích hmot.
 • Výhody a nevýhody jednotlivých mazadel.
 • Aplikace na konkrétním řešení motorového pohonu (návrh, měření, vyhodnocení). 

9. Automatický test jističe MCCB s kompenzací okolních vlivů

 • Princip fungování bimetalové spouště MCCB.
 • Zrychlené seřízení spouště při násobcích jmenovitého proudu.
 • Kompenzace okolních vlivů, zejména teploty.

10. Automatické měření spáry jističe ACB bezkontaktní metodou

 • Princip fungování vzduchového jističe ACB.
 • Vliv velikosti vzduchové mezery opalovacích kontaktů na kvalitu zhášení oblouku.
 • Návrh systému bezkontaktního měření spáry.

11. Analýza lomu součásti 3WL

 • Popis technologie práškové metalurgie
 • Konstrukce dílců s ohledem na tuto technologii
 • Druhy používaných materiálů, srovnání.
 • Výběr materiálů pro vysoce namáhané součásti
 • Popis a příčiny lomů součástí vyrobených práškovou metalurgií
 • Analýza součástky vyrobené práškovou metalurgií. Určení příčiny lomu (ulomenou součástku máme k dispozici)
 • Případné navržení alternativního materiálu případně konstrukce na základě provedené analýzy (v našem případě se jedná o chybu ve výrobní technologii)

12. Analýza střadače

 • Popis vybraného střadače : princip, funkce atd .ve vzduchovém jističi
 • Analýza střadače nebo jeho části: dynamická, kinematická,( toleranční)
 • Analýza namáhání jednotlivých částí vlivem působících sil (západka, vačka, rolnička)
 • Příp. návrh optimalizace

13. Signalizace vlhkosti – vhodné jako bakalářská práce

 • Přehled existujících technologií (od historie po současnost)
 • Principy
 • Přehled užití
 • Srovnání
 • Návrh signalizace

14. Signalizace polohy (převrhnutí) – vhodné jako bakalářská práce

 • Přehled existujících technologií (od historie po současnost)
 • Principy a užití
 • Srovnání
 • Návrh signalizace

15. Mikrospínače 10-16A– vhodné jako bakalářská práce

 • Přehled technologíí
 • Principy, technologie, materiály, cerifikace
 • Srovnání mikrospínačů použitých na 3WL s navrženými náhradami

16. Nejistoty měření u vývojových zkoušek jističů a příslušenství

 • Na základě literární rešerše vypracujte metodický postup výpočtu standardních nejistot přímých a nepřímých měření.
 • Vypracujte přehled měřicích přístrojů vhodných pro vývojové zkoušky jističů a příslušenství prováděných v OEZ s.r.o. Porovnejte parametry měřicích přístrojů se zaměřením na jejich chyby údajů.
 • Popište metodické postupy vybraných zkoušek produktů, proveďte jejich analýzu a navrhněte vhodnější řešení.