Dotazy k produktům?

465 672 222

Kalendář akcí

prosinec 2020
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Identifikace výrobků podle směrnice 2014/35/EU

oez.png Identifikaci výrobků řeší předmětové normy, určené pro každou výrobkovou skupinu. Mimo technické normy ale řeší značení výrobků také další dokumenty, a to především směrnice (direktivy) EU. Na přístroje pro spínání a jištění se vztahují zvláště směrnice: 2014/35/EU - Elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí, 2014/30/EU - Elektromagnetická kompatibilita

Tyto směrnice EU jsou dále rozpracovány v právním řádu České republiky jako nařízení vlády. V současnosti jsou k uvedeným evropským direktivám k dispozici odpovídající nařízení vlády:

 

Evropské směrnice

Nařízení vlády

2014/35/EU   ……………………… 

2014/30/EU   ……………………… 

NV 118/2016 Sb.

NV 117/2016 Sb.

 

Na základě těchto změn jsme během minulých měsíců prováděli úpravy našich přístrojů tak, aby vyhovovaly těmto novým předpisům, a současně připravovali nová prohlášení o shodě, která jsou v současné době k dispozici na našem webu.

Hlavní změny vyvolané novými předpisy jsou následující: 

  1. Podle článku 6. směrnice 2014/35/EU výrobci uvedou na elektrickém zařízení nebo, není-li to možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k elektrickému zařízení své jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na níž je lze kontaktovat. Adresa musí uvádět jediné místo, na kterém lze výrobce kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům a orgánům dozoru nad trhem. Tím se rozumí především povinnost zapsání adresy v latince. Je zakázáno používat azbuku případně znakové písmo tak, aby adresa byla srozumitelné evropským uživatelům.
  2. Další důležitou novinkou je postavení distributora v případě, že na výrobek uvede svoji obchodní značku. V tom případě, jsou na distributora kladeny stejné požadavky jako na výrobce a z hlediska zákona je posuzován jako výrobce.

identifikace-vyrobku-oez.jpg

 

Pokud jsou splněny všechny požadavky zmiňovaných směrnic, je výrobek opatřen značkou CE, která nesmí na elektrotechnických přístrojích chybět. Umístění této značky oznamuje uživatelům skutečnost, že výrobek splňuje určitá kritéria především z hlediska bezpečnosti. Od 24. 1. 1997 je v platnosti zákon č. 22/1997 Sb.“O technických požadavcích na výrobky“. Tento zákon řeší problematiku uvádění na trh výrobků, které mohou ohrozit zdraví, bezpečnost osob, majetek nebo přírodní prostředí. Stanoví základní povinnosti výrobců nebo dovozců takových výrobků.  Podle zákona je výrobce nebo dovozce povinen uvádět na trh jen bezpečné výrobky.

Definice bezpečného výrobku podle zákona: „Bezpečným výrobkem je výrobek, který za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití nepředstavuje po dobu stanovené nebo obvyklé použitelnosti žádné nebezpečí nebo jeho užití představuje pouze minimální nebezpečí, které lze považovat za přijatelné při užívání výrobku vzhledem k odpovídající vysoké úrovni oprávněného zájmu.“ Podrobněji zákon č. 22/1997 Sb. rozvádí jednotlivá nařízení vlády citovaná výše.